Ochrona środowiska

ZIELONA ENERGIA – FUNDUSZE UNIJNE

OŻB, przy pomocy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowała projekt WKP_1/2.4.1/4/2006/21/113

„Modernizacja instalacji odpylania baterii żeliwiaków z zimnym dmuchem w celu dostosowania do wymogów pozwolenia zintegrowanego oraz NDT w Odlewni Żeliwa Bydgoszcz
Sp. z o. o.”

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2: „Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw”, Działanie 2.4: „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”.

Do odpylania gazów poreakcyjnych z żeliwiaków pracujących na przemian zastosowano suchą metodę odpylania. Cała instalacja odpylająca składa się z następujących elementów:

 • Zabudów części górnych żeliwiaków zamykanych automatycznie uchylnymi klapami;
 • Instalacji rurowej wyposażonej w przepustnice sterowane automatycznie służące do przełączania ciągów z odpowiednich żeliwiaków oraz czerpnie dosyłające zimne powietrze do spalin;
 • Chłodnicy gazów odciągowych;
 • Baterii cyklonów;
 • Filtra workowego;
 • Wentylatora wyciągowego;
 • Komina

Przebieg procesu:

Gazy brudne pobierane są znad okien wsadowych w kominach żeliwiaków i następnie przechodzą przez instalację rurową, w której następuje wymieszanie spalin z zimnym powietrzem i schłodzenie gazów do 500ºC oraz odprowadzenie spalin do chłodnicy gazów odciągowych.

Zadaniem chłodnicy jest obniżenie temperatury spalin z 500ºC do 130ºC. Chłodnica rurowa stanowi pierwszy stopień odpylania. Zakończona jest zsypem zamkniętym przepustem dwuklapowym. Przepływ powietrza studzącego jest wymuszony za pomocą wentylatorów osiowych.

Pomiędzy chłodnicą a filtrem umieszczona jest bateria cyklonów. Bateria cyklonów przede wszystkim zabezpiecza filtr przed niedopalonymi pyłami i żarzącymi się iskrami.

Kolejnym elementem instalacji jest filtr workowy, dobrany dla maksymalnego przepływu gazu 41.500 m3/h i maksymalnej temperatury 130ºC. Filtr zakończony jest dwoma zsypami zamkniętymi śluzami szczelinowymi oraz posiada regenerację sprężonym powietrzem. Jako materiał filtracyjny wykorzystywany jest syntetyczny filc igłowany, odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Ze względu na podwyższoną erozyjność gazów odciąganych materiał filtracyjny został poddany obróbce powierzchniowej zwiększającej wytrzymałość worków.

Pyły z wszystkich urządzeń odpylających są wysypywane do worków typu Big Bag, a następnie wywożone na składowisko.

ODPYLANIE SUCHE STACJI PRZEROBU MAS FORMIERSKICH

Odpylanie suche zbudowane jest z następujących podzespołów:

 • wentylatora wyciągowego,
 • filtra wraz z kominem,
 • baterii cyklonów,
 • kanałów wyciągowych i czystego powietrza,
 • układu sprężonego powietrza,
 • układu odbioru pyłów i układu sterowania.

Głównym urządzeniem oczyszczającym powietrze jest zastosowany filtr workowy typu JET-SET, w którym następuje oczyszczenie powietrza z pyłów powstałych w wyniku przygotowywania, sporządzania i transportu masy formierskiej w Odlewni.

Pyły wytrącone w procesie filtrowania spadają do lejów zsypowych i dalej przenośnikiem ślimakowym, poprzez zawór celkowy podawane są do typowych pojemników.

Do instalacji zostały podpięte za pomocą przyłączy rurowych następujące instalacje odciągowo-odpylające:

 • instalacja odciągowo-odpylająca dwie schładzarki,
 • instalacja odciągowo-odpylająca homogenizator,
 • instalacja odciągowo-odpylająca przenośniki transportujące masę formierską,
 • instalacja odciągowo-odpylająca stację przerobu mas.

ODPYLANIE SUCHE FORMIERNI I KRATY WSTRZĄSOWEJ

Odpylanie suche zbudowane jest z następujących podzespołów: wentylatora wyciągowego, filtra wraz z kominem, baterii cyklonów, kanałów wyciągowych i czystego powietrza, układu sprężonego powietrza, układu odbioru pyłów i układu sterowania. Głównym urządzeniem oczyszczającym powietrze jest zastosowany filtr workowy typu JET-SET, w którym następuje oddzielenie, oczyszczenie powietrza z pyłów powstałych w wyniku przygotowywania, sporządzania i używania masy formierskiej w Odlewni.

Pyły wytrącone w procesie filtrowania spadają do lejów zsypowych i dalej przenośnikiem ślimakowym, poprzez zawór celkowy podawane są do typowych pojemników. Do instalacji zostały podpięte za pomocą przyłączy rurowych następujące instalacje odciągowo-odpylające:

 • instalacja odciągowo-odpylająca dwie linie formierskie Disamatic,
 • instalacja odciągowo-odpylająca kraty wstrząsowe

WODA DESZCZOWA

Odlewnia wykonała inwestycję polegającą na stworzeniu oddzielnego systemu odprowadzania ścieków socjalno-bytowych oraz oddzielnego systemu do odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych. Wody opadowe oddzielną kanalizacją są odprowadzane do zbiorników, gdzie są oczyszczane, a następnie są wykorzystywane do celów produkcyjnych w Odlewni. Ewentualna nadwyżka oczyszczonej wody jest odprowadzana do gruntu.